header_1000x205.jpg->description

ZÁKONY SPOLKOVÉHO ŠTÁTU DOLNÉ RAKÚSKO

Až do roku 2002 boli zákony spolkového štátu Dolné Rakúsko vydávané v krúžkovej väzbe, v ktorej boli stránky nahradzované, a nie vo forme viazaných spolkových vestníkov. Ku dňu 01.01.2002 bola práca upravená na základe príkladu kolekcie „Zákonov spolkového štátu Štajersko“. Popri vybraných legislatívnych textoch v konsolidovanej verzii s vyznačením zmien práca obsahuje aj prehľad judikatúry. Pokrýva ústavné a organizačné právo, obecné právo, správne právo, finančné právo, interné správne právo, kultúrne právo, agrikultúrne a lesnícke právo, obchodné právo, pozemkové právo, stavebné a dopravné právo a tiež aj právo sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti.

Kniha má 1098 strán.