header_1000x205.jpg->description

KOMENTÁR K EURÓPSKEMU ZÁKONU O DANI Z PRIDANEJ HODNOTY DPH: ESD – ROZSUDKY; SMERNICE; ÚVOD – 1999

Práca zahŕňa všetky rozsudky ESD o smerniciach DPH uvedených ku dňu 01.01.1999. Okolo 170 rozsudkov na 209 stranách je vydaných ako úvod do stavu judikatúry.

Ďalej je vytlačený vtedy platný právny text všetkých DPH smerníc v konsolidovanom znení, predovšetkým text 6. DPH smernice 77/388/EHS. Textové zmeny sú vyznačené. Následne je zhrnuté, aké zmeny boli uskutočnené v ktorých novelách. 

V rozsudkoch sú vyznačené relevantné fakty a hlavné dôvody rozhodnutí. Tabuľky zobrazujú vývoj judikatúry a uvedený je tiež prehľad chronologického vývoja. Ďalší prehľad zas zobrazuje, ktoré ustanovenia príslušnej smernice boli spomenuté v individuálnych rozsudkoch.

V čase publikácie neboli rozsudky ESD sprístupnené cez internet. Chýbalo stručné predstavenie právnej vedy ESD o práve DPH. Rovnako tak nebola ani žiadna oficiálna konsolidovaná verzia smerníc.

Kniha má 1322 strán.

Autor Ralph Kilches